NOTICE: Rewards Points System has been disabled until further notice.
Cart 0

[Limited-Time Event] Chrono Toys October Classic Challenger Series Mystery Box

Regular price $10.99
or

[Limited-Time Event]
Chrono Toys Octobr Classic Challenger Series
-Releases Monday @ 12PM NOON PST-
$1000+ Worth of Grand Prizes Weekly!

(CURRENT) WEEK 4 FINALE TOP PRIZES:
DC Batman (Green Chrome) ECCC Exclusive
Freddy Funko Big Boy LE 520 Fundays Exclusive
Ad Icons - Yummy Mummy LE2500 Funko-Shop Exclusive
Ad Icons - Fruit Brute LE2500 Funko-Shop Exclusive
Disney - Lion King Scar (Vaulted)
-
(144) Chases & Exclusives
(500) Assorted New Releases

---------------------------------------------------------------------------------------------------

/̶/̶ ̶W̶E̶E̶K̶ ̶3̶ ̶/̶/̶ ̶H̶I̶G̶H̶ ̶R̶O̶L̶L̶E̶R̶S̶ ̶M̶Y̶S̶T̶E̶R̶Y̶ ̶P̶O̶P̶ ̶U̶P̶ ̶E̶V̶E̶N̶T̶ ̶
*̶F̶I̶R̶S̶T̶ ̶C̶O̶M̶E̶ ̶F̶I̶R̶S̶T̶ ̶S̶E̶R̶V̶E̶D̶ ̶
*̶G̶U̶A̶R̶A̶N̶T̶E̶E̶D̶ ̶V̶A̶L̶U̶E̶ ̶P̶L̶U̶S̶ ̶M̶U̶C̶H̶ ̶M̶O̶R̶E̶ ̶
*̶1̶ ̶R̶a̶n̶d̶o̶m̶ ̶E̶x̶c̶l̶u̶s̶i̶v̶e̶ ̶F̶u̶n̶k̶o̶ ̶P̶o̶p̶ ̶O̶n̶l̶y̶ ̶ ̶
T̶O̶P̶ ̶3̶ ̶P̶R̶I̶Z̶E̶S̶ ̶I̶N̶C̶L̶U̶D̶I̶N̶G̶:̶ ̶
G̶e̶n̶i̶e̶ ̶F̶r̶e̶d̶d̶y̶ ̶F̶u̶n̶k̶o̶ ̶(̶M̶e̶t̶a̶l̶l̶i̶c̶)̶ ̶L̶E̶3̶5̶0̶ ̶S̶D̶C̶C̶ ̶F̶u̶n̶d̶a̶y̶s̶ ̶
M̶a̶r̶v̶e̶l̶ ̶B̶e̶a̶s̶t̶ ̶(̶F̶l̶o̶c̶k̶e̶d̶)̶ ̶L̶E̶2̶4̶0̶ ̶G̶e̶m̶i̶n̶i̶ ̶E̶x̶c̶l̶u̶s̶i̶v̶e̶ ̶
D̶C̶ ̶B̶a̶t̶m̶a̶n̶ ̶(̶P̶a̶t̶i̶n̶a̶)̶ ̶L̶E̶4̶8̶0̶ ̶S̶D̶C̶C̶ ̶E̶x̶c̶l̶u̶s̶i̶v̶e̶ ̶
̶L̶i̶m̶i̶t̶ ̶3̶ ̶P̶e̶r̶ ̶C̶u̶s̶t̶o̶m̶e̶r̶ ̶O̶n̶l̶y̶ ̶-̶ ̶E̶x̶t̶r̶a̶s̶ ̶w̶i̶l̶l̶ ̶b̶e̶ ̶v̶o̶i̶d̶e̶d̶!̶
---------------------------------------------------------------------------------------------------

W̶E̶E̶K̶ ̶2̶ ̶T̶O̶P̶ ̶P̶R̶I̶Z̶E̶S̶:̶ ̶
P̶o̶w̶e̶r̶ ̶R̶a̶n̶g̶e̶r̶s̶ ̶-̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶ ̶R̶a̶n̶g̶e̶r̶ ̶(̶G̶l̶o̶w̶)̶ ̶S̶D̶C̶C̶ ̶E̶x̶c̶l̶u̶s̶i̶v̶e̶ ̶
M̶H̶A̶ ̶-̶ ̶O̶c̶h̶a̶c̶o̶ ̶(̶M̶a̶s̶k̶e̶d̶)̶ ̶S̶D̶C̶C̶ ̶E̶x̶c̶l̶u̶s̶i̶v̶e̶ ̶
M̶a̶r̶v̶e̶l̶ ̶-̶ ̶D̶r̶.̶ ̶D̶o̶o̶m̶ ̶(̶B̶&̶W̶)̶ ̶F̶u̶g̶i̶t̶i̶v̶e̶ ̶T̶o̶y̶s̶ ̶E̶x̶c̶l̶u̶s̶i̶v̶e̶ ̶
D̶C̶ ̶-̶ ̶J̶o̶k̶e̶r̶ ̶1̶9̶6̶6̶ ̶(̶M̶e̶t̶a̶l̶l̶i̶c̶)̶ ̶D̶a̶l̶l̶a̶s̶ ̶C̶o̶m̶i̶c̶ ̶C̶o̶n̶ ̶E̶x̶c̶l̶u̶s̶i̶v̶e̶ ̶
D̶i̶s̶n̶e̶y̶ ̶-̶ ̶G̶o̶o̶f̶y̶ ̶(̶V̶a̶u̶l̶t̶e̶d̶)̶
W̶E̶E̶K̶ ̶1̶ ̶T̶O̶P̶ ̶P̶R̶I̶Z̶E̶S̶:̶ ̶
D̶C̶ ̶-̶ ̶J̶o̶k̶e̶r̶ ̶&̶ ̶B̶a̶n̶k̶ ̶R̶o̶b̶b̶e̶r̶ ̶2̶ ̶P̶a̶c̶k̶ ̶(̶G̶l̶o̶w̶s̶)̶ ̶G̶e̶m̶i̶n̶i̶ ̶E̶x̶c̶l̶u̶s̶i̶v̶e̶ ̶
M̶a̶r̶v̶e̶l̶ ̶-̶ ̶D̶r̶.̶ ̶D̶o̶o̶m̶ ̶(̶M̶e̶t̶a̶l̶l̶i̶c̶)̶ ̶T̶o̶y̶ ̶C̶o̶n̶ ̶E̶x̶c̶l̶u̶s̶i̶v̶e̶
̶D̶B̶Z̶ ̶-̶ ̶W̶h̶i̶s̶ ̶(̶M̶e̶t̶a̶l̶l̶i̶c̶)̶ ̶S̶D̶C̶C̶ ̶E̶x̶c̶l̶u̶i̶s̶v̶e̶
̶D̶i̶s̶n̶e̶y̶ ̶-̶ ̶C̶a̶p̶t̶a̶i̶n̶ ̶H̶o̶o̶k̶ ̶(̶V̶a̶u̶l̶t̶e̶d̶)̶ ̶
H̶o̶r̶r̶o̶r̶ ̶-̶ ̶J̶a̶s̶o̶n̶ ̶V̶o̶o̶r̶h̶e̶e̶s̶ ̶(̶G̶l̶o̶w̶)̶ ̶C̶h̶a̶s̶e̶

***There are NO LIMITS as to how many you can order and we will try our best to make sure there are no duplicates in your package. Signature confirmation will be added for extra delivery safety without prior notice.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*We reserve the right to void any duplicate, excessive or suspicious orders.
*Please make sure shipping address is accurate.

*All Sales Are Final - No Refunds or Exchange.